Dokumenty

Rybářské sdružení Račice – Pístovice

 

            Vytvoření sdružení, nebylo tak snadné, jak by si někdo mohl myslet. V prvé řadě zastupitelstvo obce rozhodlo, že rybníček již nebude využívat MRS organizace Vyškov a začaly se šířit různé zaručené zprávy, že rybníček po opravě půjde do soukromého nájmu. Proto byl vyvinut tlak místních rybářů, aby tento rybníček sloužil ke sportovnímu rybaření s řádným členstvím v rybářském svazu, což bylo a je doposud podmínkou. To znamená, že se vytvoří sdružení rybářů s trvalým bydlištěm v Račicích – Pístovicích. Každý člen ve sdružení musí mít platnou členskou legitimaci, zaplacený členský příspěvek a platný státní rybářský lístek.

            V prvé řadě byla uzavřena obecním úřadem písemná smlouva mezi pány Oldřichem Konečným a Miroslavem Bencem o pověření nad správou a údržbou rybníčku pod zámkem v Račicích, včetně zarybnění, dozoru nad vykonáváním rybolovu udicí, na dodržování rybářských zákonů a dodržování manipulačního a provozního řádu. Po různých jednáních se nakonec uzavřela smlouva o sdružení a nájmu již zmiňovaného rybníčka.

Dne 12.6.2010 byla s obecním úřadem Račice – Pístovice uzavřena smlouva o sdružení podle §829 a násl. Občanského zákoníku a smlouva o výpůjčce. Smlouvu podepsala paní Marlena Březovská starostka obce a za sdružení Ing. Radim Gryc. Tím vešla v platnost činnost sdružení rybářů s názvem: ,,Srdíčko“

Prvotní zarybnění bylo provedeno na náklady obce, druhotné zarybnění již provedli členové sdružení z vlastních prostředků. Zarybnění bylo provedeno nákupem kapra a amura, jiný druh ryb nebyl zatím doposud vysazen.

Prvotní jarní zarybnění nebylo úspěšné, docházelo k velkému úhynu nejen kaprů, tam byla chyba v přepravě a jednalo se o kapra ze sádek. Úhyn byl částečně dodavatelem nahrazen a další zarybňování už úhyn nevykazovalo.

Sdružení mělo k 22.1.2011 14 členů, přijati byli dva noví členové, takže nyní má sdružení 16 členů.

Sportovní rybolov byl slavnostně zahájen 3.7.2010, kde byla úspěšnost pochopitelně u některých rybářů vysoká a došlo i v jednom případě ke zlomení prutu a utržení vlasce větší rybou, zřejmě velkým kaprem, nebo amurem, kteří se tam v hojné míře vyskytují.

V současné době je rybníček velmi dobře zarybněn. S netrpělivostí očekáváme jak dopadne přezimování rybí osádky. Přítok dobře prokysličené vody  je i v současnosti na velmi dobré úrovni, prosekávání ledu nebylo nutné v průměru 8 – 10m okruhu voda nezamrzá a bezproblémový je i odtok. Pochopitelně musí být rybníček pod častou kontrolou a pokud je to nutné, tak se s přítokem manipuluje. Ryba byla před zimním obdobím dobře zakrmena a pro letošní rok je krmiva dostatečné množství zajištěno.

Nedílnou součástí sdružení je i brigádnická činnost, která je zaměřena hlavně na odstraňování náletového porostu, sečení trávy, čištění vodní plochy, udržování  pořádku u rybníčka a provádění nátěrů zábradlí, laviček a drobné opravy.

V plánu je i dětský  rybářský den ( lov udicí ), rybářský den pro ženy ( lov udicí )  a závody v rybaření členů sdružení. Člen sdružení si může na rybaření pozvat hosta, chytá tedy host, člen sdružení nikoliv, ten dělá ( musí ) doprovod. Bude-li si host chtít ponechat ulovenou – mírovou rybu, tak ano, ale hostitel si ji musí zapsat do svého úlomkového listu a tím denní lov končí. Povolenky pro jiné rybáře i nerybáře se neprodávají.

Chytá se na jeden prut o max. dvou návazcích  s jednoduchými háčky. Úlovky v rybníčku od zahájení tj. 3.7. 2010 do 31.12.2010. Bylo uloveno 31ks kapra o průměru 3,17kg a průměrné délky 53,6cm, celková váha kaprů 98,2kg. Počet docházek 291, na 9,4 docházek uloven 1ks mírového kapra. Amur se v roce 2010 vracel zpět do vody.

Pokud nenastanou nepředvídatelné události, tak v roce 2011 by doplnění rybí osádky mělo býti hlavně kaprem první jakosti a výběrovým kaprem, dále počítáme se 100ks jednoročního candáta a dle možností i mírového lína. Finance na to sdružení má, důležité je zajistit solidního dodavatele – prodejce.

Přejeme jiným sdružením i rybářským svazkům, aby letošní rok, ale nejen letošní rok byl pro ně příznivý a rybářům pohodu, co nejvíce krásných rybářských zážitků a radost z bohatých úlovků

Naše sdružení má zatím od obecního úřadu podporu a to je velké povzbuzení do další činnosti a tak si rybníčku vážíme, chráníme před pytláky a nepořádnými návštěvníky.

,,Petrův zdar“ sdružení rybářů ,,Srdíčko“ Račice – Pístovice

  Oldřich Konečný, správce rybníčka

 

 

 

Usnesení z členské schůze sdružení „Srdíčko“ Račice-Pístovice 2012

 

 

 1. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření a činnosti sdružení „Srdíčko“ (dále jen sdružení) za rok 2011.

 

 1. Členská schůze schvaluje zprávu o účetnictví sdružení za rok 2011, způsob čerpání příspěvku za rok 2011 od Obce Račice-Pístovice a plán příjmů sdružení v předpokládané výši 18 tisíc Kč v roce 2012.

 

 1. Členská schůze schvaluje plán výdajů na činnost sdružení a zarybnění v roce 2012 tj. do výše 18 tisíc Kč.

 

 1. Členská schůze schvaluje doby lovu v roce 2012.

Je povolen celodenní lov (tj. od 0:00 do 24:00 hod).

V měsíci červenci a srpnu je zákaz lovu od 10 hodin od 19 hodin, v případě nevhodných podmínek pro koupání je lov povolen i v tuto dobu.

Při nočním lovu musí být po půlnoci do „sumáře“ napsáno nové datum.

Noční lov musí být nahlášen správci rybníka, nejpozději v den lovu do 21:00 hod.

 

 1. Členská schůze schvaluje počet ulovených ryb na člena sdružení v roce 2012 - 7 ks ušlechtilé ryby a 2 ks pstruha (budou-li vysazeni).

Druhová skladby ročních úlovků ušlechtilé ryby:

5 ks kapra a 2 ks amura nebo

6 ks kapra a 1ks amura, nebo

7 ks kapra.

V jednom dni je možné ulovit a ponechat si 1 ks ušlechtilé ryby a 1ks pstruha.

 

 1. Členská schůze schvaluje lovné délky ryb:

amura od 60cm,

kapr   od 50cm,

pstruh od 30cm.

Kapitální amur, lín a candát, se vrací zpět do vody.

Karas se do vody nevrací.

 

 1. Členská schůze bere na vědomí, že v platnosti zůstává lov na jednu udici, nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky a zacházení s ulovenou rybou podle směrnic Moravského rybářského řádu.

 

 1. Členská schůze schvaluje pro rok 2012 výši členské povolenky na 500 Kč a odpracování 10 brigádnických hodin, za každou neodpracovanou brigádnickou hodinu zaplatit 100  Kč.

 

 1. Členská schůze bere na vědomí, že každý člen se o brigádnickou činnost stará sám, pokud není hromadně svolána. Brigádnická činnost člena sdružení není pojištěna. Každý člen odpracovává brigádnické hodiny na vlastní riziko, práci zadává správce rybníčka, tj. pan Benc nebo pan Konečný.

 

 1. Členská schůze schvaluje poskytnutí 2 ks mírového kapra pro Sokol Račice a Obec Račice-Pístovice na jejich plesové zábavy (dar do tomboly) s tím, že kapr bude uloven a předán členem sdružení, proti výhernímu poukazu, který bude následně předán správci rybníka.

 

 1. Členská schůze schvaluje žádost a poskytnutí příspěvku Obce Račice-Pístovice ve výši 10 tisíc Kč na činnost sdružení.

 

 1. Členská schůze schvaluje pořádání rybářských závodů pro děti z naší obce v měsíci červnu (předpokládaný termín 2.6. 2012), včetně pořádání rybářských závodů členů sdružení a 5 hostů ze sdružení Haltýř Olšany v měsíci září 2012.

 

 1. Členská schůze schvaluje při lovu ZÁKAZ používání nástrah červ, živá nebo mrtvá rybička, třpytka nebo umělá muška.

 

 1. Členská schůze schvaluje spolupráci se sdružením Haltýř Olšany, včetně bezplatné oboustranné výměny 2 ks povolenek za podmínek každého sdružení, pokud dojde k dohodě. Každý člen bude s výsledkem jednání seznámen.

 

 1. Členská schůze doporučuje používat podložku při ulovení ryby. Candáta vyháčkovat dle možností ve vodě.

 

 1. Členská schůze pověřuje výbor sdružení provádět případné změny dle odstavců číslo 4 až 8 a 12 až 14 tohoto usnesení členské schůze sdružení pouze v takovém rozsahu, který bude ve prospěch sdružení a jejich členů. Každý člen bude se změnami seznámen v co nejkratší době a to buď písemně, SMS zprávou nebo ústně.

 

 1. Člen sdružení musí být členem rybářského svazu s platným rybářským lístkem a zakoupenou roční členskou známkou na rok 2012.

 

 

 

 

Zapsal: Konečný Oldřich, Ing. Radim Gryc

 

 

 

 

Račice,  21.1.2012